Vítejte na stránkách rekonektivního léčení a znovunapojení

Rekonektivní léčení ™ je velmi nová forma léčení, která se objevila na planetě. Rekonektivní léčení ™ je vykonáváno s ohromující účinností  praktiky Rekonektivního léčení  po celém světě a bylo demonstrováno  ve vědeckých laboratořích . Dr. Eric Pearl je uznávaným lékařem, skrze nějž přichází tento způsob léčení na planetě .

The Reconnection ™ také nazývané  Osobního Reconnection je proces , ve které jsme znovu napojeni do plnosti našeho bytí ( k našemu vyššímu já , ke zdroji, k Bohu, ke světlu , k podstatě - vyberte si, co je vám nejbližší) a na k novým axiatonalním  liniím !. Toto opětovné připojení umožňuje hluboké léčení na všech úrovních ( fyzické, emocionální , duchovní ) .

Během Rekonektivního  léčení se napojíte na 5. dimenzionílní frekvence světla a informací.

které jsou usnadněny tím, že praktik Rekonektivního léčení pohybuje rukou těsně nad vaším tělem, aby došlo ke spojení vašich frekvencích s těmito vyššími léčivými frekvencemi . Axiatonalní dráhy vás znovu napojí na páté dimenzionální vibrační frekvence světla a informací .

Toto spojení vám pak umožňuje cítit a dozvědět se více o vašem pravém - já. The Reconnection připojí meridiány vašeho fyzického těla ( energetické zóny ) do mřížky vesmíru . Ty byly vždy spojeny, ale v průběhu času jste zapomněli , kdo opravdu jste (božská bytost) a že tělo je spojeno se vším ve vesmíru .

Lidé po léčení a napojení hlásí, že cítí hluboký pocit klidu. Mnozí také řekli, že se cítí jako znovuzrození a poprvé skutečně " poznají  své reálné já“ na jasné a hluboké úrovni .
Reconnection – vás připojí ke zdroji, do universálního vdomí, do vědomí jednoty .


Gratuluji všem, kdo si dáte tento dar prožívání.

 

Welcome to Reconnective Healing™ and The Reconnection

Reconnective Healing™ is a very new form of healing that has emerged on the planet. It is enabled by the appearance of a new set of frquencies here on earth and possibly an entirely new bandwidth. Reconnective Healing™ is practiced with astounding efficacy by Reconnective practitioners all over the world and has been demonstated as well in science labs. Dr. Eric Pearl is the acknowledged instrument through which this method of healing is being introduced to the world.

The Reconnection™ also referred to as one's personal Reconnection, is a process facilitated by a qualified Reconnective Healing™ Practitioner by which we are reconnected to the fulness of our being (to our higher selves, to source, to God, to light, to essence - pick your favorite!) and to new axiotonal lines. This reconnection enables profound healing on all levels (physical, emotional, spiritual).

During a Reconnective Healing session you receive 5th dimensional frequencies of light and information that are facilitated by moving the hands just above the
body, energizing it with these higher frequencies. Up with these higher frequencies.  Many healing have been reported from sessions of Reconnecting Healing.

Axiatonal lines reconnect you to 5th dimensional vibrational frequencies of light and information.

This connection then allows you to feel and know more of your true-self (divine-self).
The Reconnection connects your physical body's meridians (energy zones) to the grid lines of the universe.  You have always been connected but throughout time have forgotten who your really are (a divine being) and some of these strands and strings (DNA) body to everything in the cosmos.

People have reported to me that they feel a profound sense of peace.  They have also said that they feel reborn and for the first time really 'know' the real-self (divine-self) within them with clarity and on an intimate, deep level.

Some people report that they no longer have the same "mind-script" as before.  By "mind-script" I mean the conversation that runs automatically in our heads.  Sometimes it is not in alignment with what we truly desire in our lives and yet it has been difficult to get the mind-script to change - even
with positive thinking and affirmations.

The Reconnection - connects you profoundly to the Source Grid - Christ Consciousness or Unity Consciousness Grid plane of energy.
I hope you give yourself the gift of experiencing it.

 

Benvenuti a Reconnective Healing e Riconnessione

Reconnective Healing ™ è una nuova forma di guarigione che è emerso sul pianeta . È abilitato dalla comparsa di una nuova serie di frquencies qui sulla terra ed eventualmente un nuovo banda. Reconnective Healing ™ è praticato con efficacia sorprendente da professionisti Riconnettive di tutto il mondo ed è stato demonstated nonché in laboratori scientifici . Dr. Eric Pearl è lo strumento riconosciuto attraverso il quale questo metodo di guarigione è stato introdotto al mondo.

The Reconnection ™ indicato anche come uno di Reconnection personale , è un processo facilitato da un qualificato Reconnective Healing ™ Practitioner con cui vengono adattati alla pienezza del nostro essere ( per noi stessi superiori, a fonte , a Dio , alla luce, alla sostanza - scegli il tuo preferito) e di nuove linee axiotonal ! . Questo consente di riconnessione profonda guarigione a tutti i livelli ( fisico, emotivo , spirituale ) .

Durante una sessione di Reconnective Healing si riceve 5 frequenze dimensionali di luce e informazioni che sono facilitati spostando le mani appena sopra il corpo, alimentandolo con queste frequenze più elevate . Con queste frequenze più alte . Molti di guarigione sono stati segnalati dalle sessioni di riconnessione guarigione.

Linee assiali che si riconnettono a 5 frequenze vibrazionali dimensionali di luce e di informazioni.

Questa connessione permette poi di sentire e sapere di più del vostro vero sé (divino - auto).
The Reconnection collega meridiani del corpo fisico (zone energetiche) alle linee della griglia dell'universo . Sei sempre stato collegato , ma nel corso del tempo ha dimenticato chi è il vostro sono davvero ( un essere divino ), e alcuni di questi filoni e stringhe ( DNA) corpo di ogni cosa nel cosmo.

Le persone hanno riferito a me che si sentono un profondo senso di pace . Hanno anche detto che si sentono rinascere e per la prima volta davvero 'conoscere' il vero sé ( divino- auto ) al loro interno , con chiarezza e su un livello profondo intimo .

Alcune persone riferiscono che non hanno più la stessa "mente - script" come prima . Con "mente -script " intendo la conversazione che si avvia automaticamente nelle nostre teste . A volte non è in linea con ciò che veramente desideriamo nella nostra vita , eppure è stato difficile ottenere la mente -script per cambiare - anche
con il pensiero positivo e affermazioni.

The Reconnection - si connette profondamente alla Fonte Grid - Coscienza di Cristo o Unity griglia piano Coscienza di energia.
Spero che vi date il dono di viverlo.

In italiano vedere: http//www.thereconnection.it

 

Novinky

24.01.2016 23:33

Eric Pearl v Praze

Eric Pearl opět v Praze, 24. – 28. 6. 2016 Blíže na   www.eric-pearl.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode