Objevy ruských vědců u DNA

19.06.2010 16:36
 AEONIA 21. listopadu 2009

 

    Veškeré informace pocházejí z knihy „Vernetzte Intellgenz“ (Zasíťovaná inteligence), ISBN 3930243237, Grazyny Fosar a Franze Bludorfa. Kniha je bohužel k dispozici zatím pouze v němčině. Autory lze zastihnout zde: Kontext – Fórum pro širší vědu https://www.fosar-bludorf.com . Spirituální a ezoteričtí učitelé věděli po věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

    Lidská DNA je biologický internet a v porovnání s tím umělým v mnoha aspektech mnohem dokonalejší. Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako jasnovidectví, intuici, spontánní a dálkové léčení, sebeléčbu, afirmační techniky, neobvyklá světla/aury kolem lidí (především kolem spirituálních mistrů), vliv mysli na vzor počasí a mnoho dalších.

Navíc existují důkazy o zcela novém typu medicíny, kde může být DNA přímo ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by byl vyjmut nebo nahrazen jediný gen.  

(typ medicíny je Reconnection, pozn. VŘ)

    Pouze 10% naší DNA je používáno pro tvorbu proteinů. Je to tato podmnožina DNA, která je předmětem zájmu západních vědců a která je zkoumána a kategorizována. Zbývajících 90% je považováno za „nadbytečnou/odpadní DNA“.Ruští výzkumníci jsou nicméně přesvědčeni, že příroda tak hloupá nebyla, a spojili se s lingvisty a genetiky ve snaze prozkoumat oněch 90% „nadbytečné/odpadní DNA“. Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou jednoduše revoluční!

 

 

    Podle jejich zjištění není naše DNA zodpovědná pouze za stavbu našeho těla, ale také slouží jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že se genetický kód - obzvláště v rámci zjevně „neužitečných“ 90% - řídí stejnými pravidly, jako všechny naše lidské jazyky.     V tomto ohledu porovnali pravidla syntaxe (způsob, jakými jsou skládány slova do frází a vět), sémantiky (studium významu jazykových forem) a základní pravidla gramatiky. Zjistili, že zásady v naší DNA se řídí klasickou gramatikou a mají řadu pravidel, stejně jako naše jazyky. Proto se lidské jazyky neobjevily náhodou, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.

    Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA. Ve stručnosti bylo hlavním toto: „Živé chromozomy fungují jako holografický počítač používající endogenní laserovou radiaci DNA.“ To znamená, že jsou řízeny například tak, aby modulovaly jisté frekvenční vzorce (zvuk) do laseru podobných paprsků, které ovlivňují frekvenci DNA a tím samotné genetické informace.

    Protože základní struktura zásaditých párů DNA a jazyka (jak bylo vysvětleno dříve) má stejnou strukturu, není třeba žádného dekódování DNA. Člověk může prostě použít slova a věty lidského jazyka! To také bylo prokázáno experimentálně!

    Živé substance DNA (v živých tkáních, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud jsou použity správné frekvence (zvuk). To konečně a vědecky vysvětluje, proč mohou afirmace, hypnóza a podobné věci mít tak silný vliv na lidi a jejich těla. Je to naprosto normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk.

    Zatímco západní výzkumníci vyjímají z vláken DNA jednotlivé geny a vkládají je někam jinam, Rusové nadšeně vytvořili zařízení, která ovlivňují buněčný metabolismus prostřednictvím modulovaných rádiových a světelných frekvencí, a tím se opravují genetické defekty. Dokonce zachytili informační vzorce konkrétní DNA a přenesli je na jinou, a tím přeprogramovali buňky na jiný genom. Takže úspěšně například transformovali embrya žab na embrya mloků jednoduše tím, že přenesli informační vzorce DNA! Tím byly přeneseny veškeré informace, aniž by došlo k vedlejším účinkům nebo disharmoniím, ke kterým dochází, když se z DNA vyjmou a znovu zavedou jednotlivé geny.

    To představuje neuvěřitelnou, svět měnící revoluci a senzaci: pouhou aplikací vibrací (zvukových frekvencí) a jazyka, namísto archaických procedur vyjímání! Tento experiment poukazuje na obrovskou moc vlnové geneticky, která má zjevně větší vliv na formování organizmu než biochemické procesy zásaditých sekvencí. Esoteričtí a spirituální učitelé věděli věky, že naše tělo je programovatelné jazykem, slovy a myšlenkami. To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno.

    Samozřejmě, že frekvence musí být správná. A to je důvod, proč ne všichni jsou stejně úspěšní nebo to mohou dělat vždy se stejnou silou. Jedinec musí pracovat na vnitřním procesu a vývoji, aby ustavil vědomou komunikaci s DNA.

    Ruští výzkumníci pracují na metodě, která na těchto faktorech nezávisí, ale bude fungovat vždy, za předpokladu, že člověk použije správnou frekvenci. Ale čím vyvinutější vědomí jedince je, tím menší existuje potřeba jakéhokoliv typu zařízení: člověk může těchto výsledků dosáhnout sám. Věda se konečně přestane takovým myšlenkám smát a potvrdí a vysvětlí výsledky. A tím to nekončí.

    Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzory ve vakuu, a tím vytvořit zmagnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tak zvaných Einsteinových-Rosenových mostů v blízkosti černých děr (zanechaných vyhořelými hvězdami).

    Jsou to tunelovitá spojení mezi zcela odlišnými oblastmi vesmíru, jejichž prostřednictvím lze přenášet informace mimo prostor a čas. DNA tyto kousky informací přitahuje a předává je našemu vědomí. Tento proces hyper komunikace (telepatie, channelling) je nejúčinnější ve stavu uvolnění.

    Stres, obavy nebo hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyper komunikaci nebo jsou pak informace zcela zkreslené a nepoužitelné. V přírodě byla hyper komunikace úspěšně uplatňována miliony let. Organizovaný tok života u hmyzu to dramaticky dokazuje. Moderní člověk to zná pouze na mnohem jemnější úrovni jako „intuici“. Ale i my můžeme znovu získat její plné využití.

    Jako příklad z přírody lze uvést to, že když je královna oddělena od své kolonie, zbývající mravenci dělníci pokračují ve stavbě podle plánu pilně. Nicméně když je královna zabita, veškeré práce v kolonii se zastaví. Žádný mravenec neví, co dělat. Královna očividně vysílá „stavební plány“, i když je velmi daleko – prostřednictvím skupinového vědomí se svými podřízenými. Může být daleko jak chce, ale musí být naživu.
 

 

    U lidí k hyper komunikaci dochází ponejvíce tehdy, když člověk znenadání získá přístup k informacím, které jsou mimo jeho znalostní základnu. Takový hyper komunikace je pak zažita jako inspirace nebo intuice (a také v channelingovém transu). Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu se například jedné noci zdálo, že u jeho postele sedí ďábel a hraje na housle. Ráno byl Tartini schopen tento kus sepsat do not z paměti. Nazval ho Ďáblův trylek.

    Po léta 42-letý ošetřovatel snil o situaci, ve které byl napojen na nějaký druh CD-ROM se znalostmi. Ověřitelné znalosti ze všech možných představitelných oblastí pak byly přeneseny do něj a ráno si je byl schopen vybavit. Byla to taková záplava informací, že se zdálo, že mu v noci byla přenesena celá nová encyklopedie. Většina faktů byla mimo jeho znalostní základnu a obsahovala technické detaily, o kterých nevěděl zhola nic. Když dojde k hyper komunikaci, člověk to může pozorovat v DNA, jakož i v lidském nadpřirozeném fenoménu.

    Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se vytvořil typický vlnový vzorec. Když vzorek DNA odstranili, vlnový vzorec nezmizel, zůstal. Mnoho kontrolovaných experimentů prokázalo, že vzorce nadále přicházely z odstraněného vzorku, jehož energetické pole zůstalo zachováno. Tento efekt se nyní nazývá efekt fantomové DNA. Předpokládá se, že energie mimo prostoru a času stále proudí prostřednictvím aktivovaných červích děr i poté, co je DNA odstraněna. Vedlejšími účinky, ke kterým dochází většinou u hyper komunikace u lidí, jsou nevysvětlitelná elektromagnetická pole v blízkosti dotyčné osoby.

    Elektronická zařízení jako CD přehrávače a podobně jsou narušena a přestávají fungovat na hodiny. Když se elektromagnetické pole pomalu rozpadne, zařízení pak fungují opět normálně. Mnoho léčitelů a parapsychologů tento efekt zná ze své práce: čím lepší atmosféra a energie, tím více frustrující to může být pro záznamová zařízení, protože ta přestávají fungovat přesně v onen okamžik. Často je druhý den ráno vše opět normální. Možná je to pro mnohé uklidňující, když se dočtou, že to nemá nic společného s jejich technickou nešikovností; znamená to, že jsou dobří v hyper komunikaci.

    Ve své knize Vernetzte Intelligenz Grazyna Gosar a Franz Bludorf tyto spojitosti vysvětlují přesně a jasně. Autoři také uvádí zdroje, které se domnívají, že v dřívějších dobách bylo lidstvo stejné jako zvířata: velmi silně napojené na skupinové vědomí, a tím jednalo jako skupina. Aby se nicméně vyvinula a zažila individualita, my lidé jsme museli zapomenout hyper komunikaci téměř zcela.

    Nyní, když jsme celkem stabilní ve svém individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí – zejména takové, kde můžeme získat přístup ke všem informacím prostřednictvím naší vlastní DNA, aniž bychom byli nuceni nebo dálkově řízeni ohledně toho, co s těmito informacemi dělat. Nyní víme, že stejně jako používáme internet, může nám do sítě patřičné informace dodávat naše DNA. Dálkové uzdravování, telepatie nebo „dálkové vnímání“ stavu jiných tím tak lze vysvětlit. Některá zvířata vědí na dálku, že se jejich vlastník chystá vrátit domů. To lze vysvětlit právě prostřednictvím konceptů skupinového vědomí a hyper komunikace.

    Jakékoliv kolektivní vědomí může být racionálně použito v jakémkoliv časovém období bez rozlišení individuality; jinak bychom se vrátili k primitivnímu stádnímu instinktu, který lze snadno manipulovat. Hyper komunikace v novém tisíciletí znamená něco docela jiného.

    Výzkumníci si myslí, že když lidé s úplnou individualitou znovu získají skupinové vědomí, budou mít bohům podobnou moc vytvářet, měnit a utvářet věci na Zemi! A lidstvo kolektivně směřuje k takovému skupinovému vědomí nového druhu.

    Padesát procent dětí se stane problematických, jakmile přijdou do školy, protože systém shlukuje všechny dohromady a vyžaduje si přizpůsobení. Ale individualita dnešních dětí je tak silná, že toto přizpůsobení odmítají a vzdorují vzdání se svých výstředností nejrůznějšími způsoby. Zároveň se rodí čím dál více jasnovidných dětí( https://www.luisprada.com/Protected/indigoes.htm ). Něco v těchto dětech usiluje o posun ke skupinovému vědomí nového druhu a již to nelze potlačovat.

    Počasí je například zpravidla poměrně obtížné na ovlivnění jedním člověkem. Ale lze ho ovlivnit skupinovým vědomím (pro některé domorodé kmeny nic nového). Počasí je silně ovlivňováno frekvencemi zemské rezonance (Schumannovými frekvencemi). Ale stejné frekvence jsou vytvářeny také v našem mozku, a když mnoho lidí synchronizuje své myšlení nebo když se jedinci (spirituální mistři například) soustředí své myšlenky laseru podobným způsobem, pak není vůbec nijak překvapivé, že mohou ovlivnit počasí.

 

    Moderní civilizace, která si vyvine skupinové vědomí, nebude mít ani problémy s životním prostředím, ani nedostatek energie: protože pokud bude používat takové duchovní schopnosti jako sjednocená civilizace, bude mít kontrolu nad energiemi své domovské planety coby přirozený důsledek.

Když se s vyšším záměrem sjednotí velký počet lidí, jako při meditaci za mír - potenciály násilí se také rozpustí.

    DNA je zjevně také organickým supravodičem, který může fungovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které si pro své fungování vyžadují extrémně nízké teploty mezi -200 a -140°C. Navíc, všechny supravodiče jsou schopné ukládat světlo a tím informace. To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.

    Ve spojitosti s DNA a červími dírami existuje další fenomén. Normálně jsou tyto super malé červí díry vysoce nestabilní a jsou udržovány pouze na nejmenší zlomky vteřiny. Za jistých podmínek se mohou stabilní červí díry zorganizovat sami, což pak vytvoří zřetelné vakuové domény, ve kterých se například může gravitace transformovat na elektřinu. Vakuové domény jsou samozářící koule ionizovaného plynu, který obsahuje velké množství energie. V Rusku existují oblasti, kde se takové zářivé koule objevují velmi často.

    Po následném zmatku Rusové začali s masivními výzkumnými programy, které nakonec vedly k jistým objevům zmíněným výše. Mnoho lidí ví, že vakuové domény jsou zářící koule na obloze. Stojí za pozorný pohled a pak se sebe zeptejte, co to může být.

    Jednou jsem si pomyslel: „Zdravíčko. Pokud jste UFO, leťte v trojúhelníku.“ A najednou se světelné koule zformovaly do trojúhelníku. Nebo vystřelily po obloze jako hokejový puk: zrychlily z nuly na bláznivé rychlosti a tiše klouzaly po obloze. Člověk zůstane koukat jako puk a já, stejně jako mnoho ostatních, jsem si také myslel, že jde o UFO. Přátelská, očividně, protože letěla v trojúhelnících, jen aby mi udělala radost.

    Nyní Rusové zjistili - v oblastech, kde se vakuové domény často objevují, že někdy létají jako světelné koule od země nahoru do nebe, a že tyto koule lze řídit myšlenkou. Protože bylo zjištěno, že vakuové domény emitují vlny o nízké frekvenci, které jsou také vytvářeny v našem mozku, díky této podobnosti vln jsou schopny reagovat na naše myšlenky. Vběhnout nadšeně do nějaké, která je blízko země, by nemusel být dobrý nápad, protože tyto světelné koule mohou obsahovat obrovskou energii a jsou schopné zmutovat naše geny.

    Mnoho spirituálních učitelů také vytváří takové viditelné koule nebo sloupce světla v hluboké meditaci nebo během energetické práce, které vyvolávají výrazné příjemné pocity a nijak neubližují. To zjevně také závisí na nějakém vnitřním řádu, kvalitě a původu vakuových domén. Existují jistí spirituální učitelé, jako například mladý Angličan Ananda, u kterých není zprvu nic vidět, ale když se člověk pokusí udělat fotografii, když sedí a mluví nebo meditují v hyper komunikaci, dostane pouze bílý oblak na křesle.

    V jistých projektech léčení Země se takové světelné efekty na fotografiích objevují také. Zkrátka a dobře tento fenomén má co dělat s gravitačními a antigravitačními silami, které jsou mnohem stabilnějšími formami červích děr a vykazují hyper komunikaci s energiemi mimo strukturu našeho času a prostoru. Dřívější generace, které takovou hyper komunikaci a viditelné vakuové domény zažily, byly přesvědčeny, že se před nimi objevil anděl: a ani my si nemůžeme být jisti, k jakým formám vědomí můžeme získat přístup, když použijeme hyper komunikaci.

    Protože neměli vědecký důkaz pro jejich faktickou existenci, lidé s takovými zkušenostmi v žádném případě netrpěli halucinacemi. Prostě jsme učinili další obří skok směrem k pochopení naší reality. Oficiální věda také ví o gravitačních anomáliích na Zemi, které přispívají k vytvoření vakuových domén. V poslední době byla gravitační anomálie nalezena v Rocca di Papa, jižně od Říma.

 

Zdroj( https://www.aeonia.com/russian-dna-discoveries-mind... ) translation OSUD.cz 2010

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode